Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Disco Elysium

Disco Elysium

۱۵ بازی سال ۲۰۱۹ که ممکن است از قلم انداخته باشید

هر ساله تعداد بازی‌های خیلی خوب و قابل تحسین افزایش می‌یابد سال 2019 نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. در حالی که بسیاری از این بازی مورد توجه و تشویق قرار گرفت تعداد بسیاری از قلم افتاده‌اند. به نظر…