Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Doom 4

Doom 4

تصاویری از عنوان Doom 4 قبل از لغو شدن منتشر شد

Doom بازی بسیار بسیار متفاوتی با نسخه‌ی ری‌بوتی بوده که در سال 2013 بازی کردیم؛ حداقل تصاویر بازی این طور نشان می‌دهند. پیش از این که بتزدا با خارج شدن امثال "جان کارمک" و "تاد هالنزهد" مجبور به…