Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Far Ctry

Far Ctry

یوبی‌سافت برای ساخت ادامه‌ی فارکرای از شما نظر می‌خواهد

به گزارش یوروگیمر یوبی‌سافت به بهانه‌ی برگزاری یک نظرسنجی در باب آینده‌ای که برای سری فارکرای در نظر دارد از طرفداران خواسته تا نظرات خود را در این مورد به اطلاع آن‌ها برسانند. در این نظرسنجی موارد…