Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Hellblade 2

Hellblade 2

Hellblade 2 با موتور بازی‌سازی آنریل انجین ۵ ساخته می‌شود

پاییز سال گذشته بود که در جریان مراسم TGA2019 از دنبال بازی تحسین شده Hellblade رونمایی شد. از آن زمان تاکنون این بازی در سکوت خبری در حال سپری کردن مراحل توسعه خود بوده است. حال به تازگی استودیوی…