Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Jungle Book

Jungle Book

باغ وحش شیشه‌ای؛ نقد فیلم «کتاب جنگل»

شاید خود «رودیارد کیپلینگ» هم فکر نمی‌کرد که درس‌های اخلاقی کتاب جنگل‌اش بتواند چنین تأثیرگذار در زمینه‌ی «انسان‌سازی» تاریخ بشریت قدم بردارد. شاید او نیز مانند «داروین» به این نتیجه رسیده بود که…