Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Super Seducer

Super Seducer

همزمان با روز جهانی زنان سونی از انتشار یک بازی حساسیت برانگیز جلوگیری کرد

سونی دلیل جلوگیری از انتشار این بازی در فروشگاه خود را صراحتا اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد حساسیتی که این بازی ممکن است برای برخی زنان برانگیزد دلیل اصلی سونی برای جلوگیری از انتشار آن باشد.