Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Virtual City

Virtual City

نقشه‌ی بیش از ۴۰ شهر از بازی‌های محبوب در کتاب شهر‌های مجازی وجود دارد

«شهر‌های مجازی» نام کتاب جدید کنستانتینوس دیمپولوس است که به زودی منتشر خواهد شد و در آن به طور مفصل به برخی از مهم‌ترین و مشهور‌ترین شهر‌های موجود در بازی‌های ویدویی پرداخته می‌شود. از جمله شهر‌هایی…