Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

راهنمای فیفا ۲۰ – آموزش جامع اسکیل‌ها و حرکت‌های تکنیکی در FIFA 20

0

در این راهنمای فیفا 20 قصد داریم آخرین حرکات تکنیکی و اسکیل‌هایی که در این نسخه از بازی داریم بپردازیم. هر ساله از فیفا انتظار می‌رود که این تکنیک‌ها را بروزرسانی کند و فیفا 20 هم از این قاعده مستثنا نبوده است. اسکیل‌ها با توجه‌ها به ستاره‌های هر بازیکن متفاوت است به عنوان مثال یک بازیکن 1 ستاره نمی‌تواند حرکت‌های تکنیکی یک بازیکن 3 ستاره را انجام دهد. به همین منظور در جداول زیر آن‌ها را از یکدیگر جدا کردیم.

اسکیل‌های 1 ستاره

حرکت پلی‌استیشن ایکس باکس/گیم‌پد پی‌سی
روپایی زدن (در حالت ایستاده) L2 + R1 Tap LT + RB Tap
بازی با پا (در حالت ایستاده) نگه دارید R1 نگه دارید RB
سر توپ زدن به سمت چپ بالا به سمت چپ L1 + ▢ or ◯ then X + L  نگه دارید بالا به سمت چپ LB + X or B then Y + L  نگه دارید
سر توپ زدن به سمت راست بالا به سمت راست L1 + ▢ or ◯ then X + L  نگه دارید بالا به سمت راست LB + X or B then Y + L  نگه دارید
بالا آوردن توپ برای برگردون  L1 + R3 نگه دارید  LB + R3 نگه دارید

اسکیل‌های 2 ستاره

حرکت پلی‌استیشن ایکس باکس/گیم‌پد پی‌سی
حرکت بدن به سمت راست R ⇨ یک بار R ⇨ یک بار
حرکت بدن به سمت چپ R  ⇦ یک بار R  ⇦ یک بار
حرکت پا به سمت راست جوی استیک راست را به سمت بالا سپس راست بچرخانید جوی استیک راست را به سمت بالا سپس راست بچرخانید
حرکت پا به سمت چپ جوی استیک راست را به سمت بالا سپس چپ بچرخانید جوی استیک راست را به سمت بالا سپس چپ بچرخانید
حرکت پا به سمت راست (معکوس) جوی استیک راست را به سمت راست سپس بالا بچرخانید جوی استیک راست را به سمت راست سپس بالا بچرخانید
حرکت پا به سمت چپ (معکوس) جوی استیک راست را به سمت چپ سپس بالا بچرخانید جوی استیک راست را به سمت چپ سپس بالا بچرخانید
حرکت توپ به سمت چپ R  ⇦ نگه دارید R  ⇦ نگه دارید
حرکت توپ به سمت راست R  ⇨ نگه دارید R  ⇨ نگه دارید
حرکت توپ به عقب یک بار L2 + R2 + L ⇩ یک بار LB + RT + L ⇩

اسکیل‌های 3 ستاره

حرکت  پلی‌استیشن  ایکس باکس/گیم‌پد پی‌سی
ضربه پشت پا R  ⇧⇩ یک بار R  ⇧⇩ یک بار
دریبل زیدانی (به سمت راست) جوی استیک راست را از پایین به سمت چپ 270 درجه بچرخانید جوی استیک راست را از پایین به سمت چپ 270 درجه بچرخانید
دریبل زیدانی (به سمت چپ) جوی استیک راست را از پایین به سمت راست 270 درجه بچرخانید جوی استیک راست را از پایین به سمت راست 270 درجه بچرخانید
فریب به سمت چپ و سپس به راست رفتن جوی استیک راست را به سمت چپ سپس پایین به راست بچرخانید جوی استیک راست را به سمت چپ سپس پایین به راست بچرخانید
فریب به سمت راست و سپس به چپ رفتن جوی استیک راست را به سمت راست سپس پایین به چپ بچرخانید جوی استیک راست را به سمت راست سپس پایین به چپ بچرخانید
پشت پا به سمت چپ نگه دارید  L2 + ▢ or ◯ then X + L نگه دارید ⇦ Hold L2 + X or B then Y + L Hold ⇦
پشت پا به سمت راست نگه دارید  L2 + ▢ or ◯ then X + L نگه دارید ⇨ Hold L2 + X or B then Y + L Hold ⇨

اسکیل‌های 4 ستاره

حرکت پلی‌استیشن  ایکس باکس/گیم‌پد پی‌سی
بالا انداختن توپ  L1 + R3 نگه دارید  LB + R3 نگه دارید
ضربه پشت پا (دو پا) R  ⇧⇩ یک بار R  ⇧⇩ یک بار
رینبو ساده R  ⇩⇧⇧ یک بار R  ⇩⇧⇧ یک بار
رینبو پیشرفته جوی استیک راست یک بار به سمت بالا سپس به پایین نگه دارید و دوباره به سمت بالا جوی استیک راست یک بار به سمت بالا سپس به پایین نگه دارید و دوباره به سمت بالا
فریب به سمت چپ و خروج از سمت راست جوی استیک راست به سمت چپ سپس از پایین به سمت راست بچرخانید جوی استیک راست به سمت چپ سپس از پایین به سمت راست بچرخانید
فریب به سمت راست و خروج از سمت چپ جوی استیک راست به سمت راست سپس از پایین به سمت چپ بچرخانید جوی استیک راست به سمت رسات سپس از پایین به سمت چپ بچرخانید
چرخش به چپ جوی استیک راست از پایین به سمت چپ (45 درجه) x2 جوی استیک راست از پایین به سمت چپ (45 درجه) x2
چرخش به راست جوی استیک راست از پایین به سمت راست (45 درجه) x2 جوی استیک راست از پایین به سمت راست (45 درجه) x2
ایستادن و دور زدن به سمت چپ (در حال دویدن)  R یک بار ⇧ یک بار ⇦  R یک بار ⇧ یک بار ⇦
ایستادن و دور زدن به سمت راست (در حال دویدن) R یک بار ⇧ یک بار ⇨ R یک بار ⇧ یک بار ⇨
چرخش توپ به سمت راست نگه دارید R  ⇦ L ⇨ نگه دارید  نگه دارید R  ⇦ L ⇨ نگه دارید
چرخش توپ به سمت چپ نگه دارید R  ⇨ R  ⇦ نگه دارید  نگه دارید R  ⇨ R  ⇦ نگه دارید
پاس فریب‌دهنده Hold R2 + ▢ or ◯ then X Hold RT + X or B then Y
پاس فریب‌دهنده و خروج به سمت چپ Hold R2 + ▢ or ◯ then X + L move to top left Hold RT + X or B then Y + L move to top left
پاس فریب‌دهنده و خروج به سمت راست Hold R2 + ▢ or ◯ then X + L move to top right Hold RT + X or B then Y + L move to top right
چرخش سریع توپ  R  ⇩ نگه دارید R  ⇩ نگه دارید
یک پا دو پا به سمت چپ نگه دارید  L1 + R نگه دارید ⇦ نگه دارید  LT + R نگه دارید ⇦
یک پا دو پا به سمت راست نگه دارید  L1 + R نگه دارید ⇨ نگه دارید  LT + R نگه دارید ⇨
دریبل رولت سمت چپ Hold L2 + R Flick ⇩Flick ⇦ Hold LT + R Flick ⇩Flick ⇦
دریبل رولت به سمت راست Hold L2 + R Flick ⇩Flick ⇨ Hold LT + R Flick ⇩Flick ⇨
حرکت توپ به عقب و چرخش به چپ  R Flick ⇩Flick ⇦ R Flick ⇩Flick ⇦
حرکت توپ به عقب و چرخش به راست R Flick ⇩Flick ⇨  R Flick ⇩Flick ⇨

اسکیل‌های 5 ستاره

حرکت پلی‌استیشن  ایکس باکس/گیم‌پد پی‌سی
دریبل الاستیکو جوی استیک راست به سمت راست سپس چرخش از پایین به چپ  جوی استیک راست به سمت راست سپس چرخش از پایین به چپ
الاستیکو برعکس  جوی استیک راست به سمت چپ سپس چرخش از پایین به راست جوی استیک راست به سمت چپ سپس چرخش از پایین به راست
چرخش سریع توپ نگه دارید R  ⇩ نگه دارید R  ⇩
Hocus Pocus جوی استیک راست به سمت پایین سپس به سمت چپ پایین و بعد راست پایین جوی استیک راست به سمت پایین سپس به سمت چپ پایین و بعد راست پایین
الاستیکو سه برابر  جوی استیک راست به سمت پایین سپس به سمت راست پایین و بعد چپ پایین  جوی استیک راست به سمت پایین سپس به سمت راست پایین و بعد چپ پایین
چرخش و بالا انداختن توپ به سمت چپ R Hold ⇨ Flick ⇧ R Hold ⇨ Flick ⇧
چرخش و بالا انداختن توپ به سمت راست R Hold ⇦ Flick ⇧ R Hold ⇦ Flick ⇧
بالا انداختن توپ (دریبل) یک بار R  ⇧ ⇧ ⇩ یک بار R  ⇧ ⇧ ⇩
برگشتن و چرخیدن به سمت چپ R Flick ⇧ Flick ⇦ R Flick ⇧ Flick ⇦
برگشتن و چرخیدن به سمت راست R Flick ⇧ Flick ⇨ R Flick ⇧ Flick ⇨
فریب چرخش توپ به سمت چپ R Hold ⇦ then R Flick ⇦ R Hold ⇦ then R Flick ⇦
فریب چرخش توپ به سمت راست R Hold ⇨ then R Flick ⇨ R Hold ⇨ then R Flick ⇨
فریب رابونا Hold L2 + ▢ or ◯ the X + L to bottom Hold LT + X or B the A + L to bottom
الاستیکو به سمت چپ R Flick⇩ Flick ⇦ R Flick⇩ Flick ⇦
الاستیکو به سمت راست R Flick⇩ Flick ⇨ R Flick⇩ Flick ⇨
بالا انداختن توپ چرخشی به چپ Hold R1 + R Flick ⇧ Flick ⇦ Hold RB + R Flick ⇧ Flick ⇦
بالا انداختن توپ چرخشی به راست Hold R1 + R Flick ⇧ Flick ⇨ Hold RB + R Flick ⇧ Flick ⇨
بالا انداختن توپ نگه دارید R  ⇧  نگه دارید R  ⇧
چرخش تورنادو به سمت چپ Hold L1 + R Flick ⇧ Flick ⇦ Hold LB + R Flick ⇧ Flick ⇦
چرخش تورنادو به سمت راست Hold L1 + R Flick ⇧ Flick ⇨ Hold LB + R Flick ⇧ Flick ⇨

منبع Fifplay

نوشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دیدگاه شما پس از بررسی توسط تحریریه منتشر خواهد شد. در صورتی که در بخش نظرات سوالی پرسیده‌اید اگر ما دانش کافی از پاسخ آن داشتیم حتماً پاسخگوی شما خواهیم بود در غیر این صورت تنها به امید دریافت پاسخ مناسب از دیگران آن را منتشر خواهیم کرد.