Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Game of Thrones Season 6

Game of Thrones Season 6

بررسی قسمت هشتم فصل ششم «بازی تاج و تخت»

هشدار: متن زیر قسمت‌های عمده ای از سریال را لو خواهد داد. جدیدترین قسمت از فصل ششم سریال بازی تاج و تخت با عنوان «هیچکس» این هفته پخش شد. این قسمت که انتظار داشتیم اتفاقات جالبی در آن بیفتد و یکی دو…