Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Wrestle

Wrestle

نقد بازی WWE 2K15؛ رینگ شکسته

پس از ورشکستگی THQ فقید، بسیاری از IP های مطرح این شرکت بدون صاحب شدند و ناشران از فرصت به دست آمده برای خرید امتیاز بازی‌های این شرکت استفاده کرده و در جلسات مختلف مناقصه موفق به خرید امتیاز بازی‌ها…