Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Lumo Projector

Lumo Projector

پروژکتور Lumo اتاق خواب بچه‌ها را به اتاق بازی تعاملی تبدیل می‌کند

کودکان با استفاده از تصوراتشان می‌خواهند که اتاق خوابشان همچون فضای پارک و یا جنگل‌های سرسبز باشد، به گونه‌ای که بتوانند در آن محیط خیال پردازی‌هایشان را دنبال کنند. حال شرکتی نوپا پروژکتور جدیدی به…