Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
No Russian

No Russian

مرحله عجیب No Russian در بازی جنگاوری نوین ۲ استودیوی سازنده را به هم ریخت

دنباله‌ی Modern Warfare برای ساخته شدن یک راه بیشتر نداشت. یا باید از بزرگ‌تر از همیشه ظاهر می‌شد یا هرگز در حافظه‌ی ما باقی نمی‌ماند. برای همین سازندگان تصمیم گرفتند که در میانه‌ی این اکشن پرهیاهو و…