Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
nba

nba

الکترونیک آرتس از توقف ساخت NBA Live 20 خبر داد

زمانی که صحبت از بازی‌های ورزشی می‌شود، شرکت الکترونیک آرتس تقریبا در تمام زمینه‌ها حرف اول را می‌زند اما زمانی که نوبت به بسکتبال می‌رسد، این شرکت توانایی رقابت با حریف قدرتمند خود را ندارد. حال به…